sahypa_banner

Suw arassalaýjy himiki görnüşler haýsylar?

Suw arassalaýjy himiki görnüşler haýsylar?

Suwy bejermek himiki serişdeleri suwuň hilini ýokarlandyrmak, hapalaýjylary azaltmak, turbageçirijilere we enjamlaryň poslamagyna garşy durmak we masştabyň emele gelmegine päsgel bermek üçin döredilen birnäçe himiki maddalary öz içine alýar.Suw arassalaýjy himiki serişdeleriň dürlüligi, dürli ulanylyş ssenarileri we bejeriş maksatlary bilen kesgitlenýär we birnäçe kategoriýanyň kesgitlenmegine getirýär:

Suw arassalaýjylary:
Suw arassalaýjylary, suwdan saklanan gaty, hapalar, hlor we ftor ýaly zyýanly maddalary ýok etmekde möhüm rol oýnaýar.Köplenç ulanylýan suw arassalaýjylaryň arasynda işjeňleşdirilen uglerod, granular polimerler we polialýumin hlorid bar.

Enumşadyjylar:
Softumşadyjylara ilkinji nobatda kalsiý we magniý ýaly gaty maddalary suwdan çykarmak tabşyrylýar.Ion alyş-çalyş rezinleri we fosfatlar bu meselede ýygy-ýygydan ýumşadyjylar ulanylýar.

Dezinfeksiýa serişdeleri:
Dezinfeksiýa serişdeleri suwda bar bolan bakteriýalary, wiruslary we beýleki mikroorganizmleri ýok etmekde möhüm rol oýnaýar.Giňden ulanylýan dezinfeksiýalar hlor we ozony öz içine alýar.

Konserwantlar:
Turbageçirijilerde we enjamlarda poslamagyň öňüni almak maksady bilen suwy bejermekde fosfat, nitrat we sulfat ýaly konserwantlar ulanylýar.

Ölçege garşy serişdeleri:
Fosfat we poliakrilamid agdyklyk edýän saýlawlar bilen masştabyň emele gelmeginiň öňüni almak üçin masştablara garşy serişdeleri ýerleşdirilýär.

Poslama inhibitorlary:
Bu serişdeler, esasan, metal turbalaryň we enjamlaryň poslamagyna garşy durmak üçin niýetlenendir.Adaty poslama inhibitorlary organiki fosfatlary, nitratlary we sulfatlary öz içine alýar.

Dezodorantlar:
Suwdan yslary we organiki hapalaýjylary ýok etmegi maksat edinýän işjeňleşdirilen uglerod we ozon ýaly dezodorantlar ýygy-ýygydan ulanylýar.

Her bir suw arassalaýjy himiki maddanyň dürli bejeriş ssenariýalarynda aýratyn maksat bilen hyzmat edýändigini ykrar etmek zerurdyr.Bu agentleriň dogry saýlanylmagy we ulanylmagy, anyk görkezmelere boýun bolmagy talap edýär.Mundan başga-da, suw arassalaýjy himiki serişdeleriň ulanylmagy daşky gurşawa we adamyň saglygyna iň az täsirini üpjün edip, daşky gurşaw kadalaryna laýyk gelmelidir.Şonuň üçin bu himiki serişdeleri ulananyňyzda, täsirli we ekologiýa taýdan jogapkär suw arassalaýyş usullaryny öňe süreniňizde, aýratyn ýagdaýa ünsli garamak hökmandyr.


Iş wagty: 18-2023-nji oktýabr