sahypa_banner

Habarlar

 • “Polydadmac” -yň ulanylyşy

  “Polydadmac” -yň ulanylyşy

  Polimimetil dially ammiak hloridi, durnukly ykdysady ösüş üçin möhüm strategiki ähmiýete eýe we iri in engineeringenerçilik goşundylary üçin amatly himiki maddadyr.Bu önüm, görnüşinden has güýçli polikasiýa elektrolitidir ...
  Koprak oka
 • Üýtgedilen glýoksal suwdan goraýjy

  Üýtgedilen glýoksal suwdan goraýjy

  1. önümiň girizilmegi Önüm üýtgedilen glýoksal rezin bolup, dürli örtülen kagyz örtük formulasynda giňden ulanylýar, kagyzyň çygly ýelimleniş güýjüni, çygly köneliş güýjüni we syýa kabul ediş ukybyny ep-esli ýokarlandyryp biler we döredip biler ...
  Koprak oka
 • Hapa suwlary arassalamak üçin dekolizatory nädip dogry ulanmaly?

  Hapa suwlary arassalamak üçin dekolizatory nädip dogry ulanmaly?

  Suwy arassalaýjy serişdeler, lagym suwlaryny arassalamak işinde möhüm rol oýnaýar we reňkleýji maddalar möhüm serişdelerden biridir.Bezegler suwuk dekolorantlara we gaty reňkleýjilere bölünýär.Suwuk dekolizator i ...
  Koprak oka
 • Flokulant programmasynyň ýokary netijeliligi

  Flokulant programmasynyň ýokary netijeliligi

  1 Galyndy suwlar Reaktiw boýaglary we dargadylan boýaglary öz içine alýan hapa suwlary çap etmek we boýamak, beýleki hapa suwlary bejermek usullary bejermek kyn, suwuň mukdary günde 3000 tonna.2 gaýtadan işlemek Çapyň biologiki bejergisinden soň ...
  Koprak oka
 • Polialýuminiý hloridiň tort meselesini nädip çözmeli?

  Polialýuminiý hloridiň tort meselesini nädip çözmeli?

  Polialýuminiý hloridiň adsorbsiýasy, kondensasiýasy, ýagyş we beýleki häsiýetleri bar, durnuklylygy pes, poslaýjy ...
  Koprak oka
 • Poliakrilamidi kagyz fabriklerinde nädip ulanmaly we bu nähili rol oýnap biler?

  Poliakrilamidi kagyz fabriklerinde nädip ulanmaly we bu nähili rol oýnap biler?

  Poliakrilamid kagyz öndürmek pudagynda giňden ulanylýan ýokary hilli goşundy.Kagyz fabrikleriniň önümçiliginiň netijeliligini we önümiň hilini ep-esli ýokarlandyryp biljek köp özboluşly aýratynlyklary we wezipeleri bar.Ilki bilen, PAM pulpa prosesi üçin ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Örtük çalgy ýagy

  Örtük çalgy ýagy

  Kagyz örtükli çalgy ýaglarynyň ulanylyşy şu asyryň başlaryndan başlaýar.Şol döwürde kagyz pigment örtügi üçin ýelim esasan haýwan ýelimi ýa-da kazein bolup, örtügiň gaty düzümi gaty pesdi.Bu ýelimleriň gowy ýelmeşigine garamazdan ...
  Koprak oka
 • Kagyz himiki serişdeleriniň görnüşleri we ulanylyşy

  Kagyz himiki serişdeleriniň görnüşleri we ulanylyşy

  Kagyz himiki serişdeleri, kömekçi işleriň umumy möhleti bolan kagyz ýasamak prosesinde ulanylýan dürli himiki maddalara degişlidir.Mazmunyň giň toplumyny öz içine alýar: siňdiriji himiki maddalar (nahar bişirmek üçin enjamlar, siňdiriji serişdeler we ş.m.) Nahar bişirmek üçin gurallar: tizligi we hasyllylygy ýokarlandyrmak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Polidadmak (poli diallyldimetilamonium hlorid)

  Polidadmak (poli diallyldimetilamonium hlorid)

  “Polydadmac” ýokary netijeliligi, zäherlenmezligi, ýokary polo positiveitel zarýad dykyzlygy we arzan bahasy sebäpli kagyz öndürmekde giňden ulanylýar.Näme üçin Polydadmac saýlamaly?Hytaýyň pa ...
  Koprak oka
 • PAM hakda öwrenmek üçin peýdaly zatlar

  PAM hakda öwrenmek üçin peýdaly zatlar

  Köplenç flokulant ýa-da koagulant diýlip atlandyrylýan poliakrilamid (PAM) koagulanta degişlidir. PAM-nyň ortaça molekulýar agramy müňden onlarça million molekula çenli üýtgeýär we birleşdirilen molekulalaryň boýunda birnäçe funksional topar bar, olaryň köpüsi edip biler ...
  Koprak oka
 • Suwy bejermekde PAC-nyň roly nähili?

  Suwy bejermekde PAC-nyň roly nähili?

  Suw ýaşaýşyň çeşmesidir, suwsyz ýaşap bilmeris, ýöne adamyň aşa ösmegi we suw baýlyklarynyň hapalanmagy sebäpli köp sebitlerde suw ýetmezçiligi we suwuň hili peselýär.Bu meseleleri çözmek üçin köp alym we inersener mowzuk açýar ...
  Koprak oka
 • Suw arassalaýjy himiki görnüşler haýsylar?

  Suwy bejermek himiki serişdeleri suwuň hilini ýokarlandyrmak, hapalaýjylary azaltmak, turbageçirijilere we enjamlaryň poslamagyna garşy durmak we masştabyň emele gelmegine päsgel bermek üçin döredilen birnäçe himiki maddalary öz içine alýar.Suw arassalaýjy himiki serişdeleriň dürlüligini aýratyn ulanyjylar kesgitleýär ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2