sahypa_banner

Örtülen kagyzlary gaýtadan işlemekde çalgy ýaglarynyň roly

Örtülen kagyzlary gaýtadan işlemekde çalgy ýaglarynyň roly

Örtülen kagyzyň örtügi gaýtadan işlemegiň tizliginiň yzygiderli tizlenmegi bilen, örtük üçin öndürijilik talaplary barha ýokarlanýar.Örtük çalt dargap bilmeli we örtük wagtynda gowy tekizleme häsiýetine eýe bolmaly, şonuň üçin örtüge çalgy ýaglary goşmaly.Örtük çalgy funksiýasy örtügiň interfeýs dartgynlylygyny azaltmagy we suwuklygy ýaglamagy öz içine alýar;Örtük wagtynda akmagy we ýaýramagyny aňsatlaşdyrmak üçin çygly örtükleriň akymyny gowulandyrmak;Guramak döwründe suwy örtükden aýyrmagy aňsatlaşdyryň;Kagyzyň üstündäki we şahanyň hapalanmagyny azaltmak, örtügiň ýarylmagy netijesinde dörän we poroşok ýitgilerini gowulaşdyrmak we örtülen kagyzyň kesiş işini gowulandyrmak.Hakyky önümçilik proseslerinde örtük ýaglary örtük bilen örtük enjamynyň arasyndaky sürtülmäni azaldyp, örtügiň işleýşini gowulaşdyryp biler we örtük prosesinde "silindr ýelmemek" hadysasyny azaldyp biler.

habarlar3

Kalsiý stearat, zäherli däl ýylylyk stabilizatory we çalgy ýagy, şeýle hem ýelimleýji we örtükler üçin ýuwujy serişde we suwa çydamly serişdedir.Plastmassa we rezin ýaly himiki önümçilik proseslerinde giňden ulanylýar.Lowöne pes zäherliligi we gowy gaýtadan işleýşi bilen arzan we almak aňsat.Termiki durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin sink sabyny we Epoksid bilen sinergistik täsiri bar.

Kalsiý stearat çalgy, henizem köp sanly amaly örtükli adaty örtük ýagydyr.Köplenç ulanylýan kalsiý stearat ýagynyň gaty mukdary 50% -den gowrak bolup biler we bölejikleriň ululygy esasan 5 μ M-10 μ m aralygynda, adaty doza 0,5% bilen 1% arasynda (mutlak gurydan mutlak gury).Kalsiý stearatyň artykmaçlygy, örtülen kagyzyň poroşok ýitmegi meselesini ep-esli gowulaşdyryp biler.


Iş wagty: Awgust-14-2023