sahypa_banner

Bezeg önümleriniň üç esasy kategoriýasy

Bezeg önümleriniň üç esasy kategoriýasy

Bezeg önümleri dekolizasiýa ýörelgesine laýyklykda üç esasy kategoriýa bölünýär:

1. Flokulýasiýa dekolorizatory, bir önümde dekolizasiýa, flokulýasiýa we COD zaýalanmagyny birleşdirýän dördünji amin kationiki polimer birleşmesi.Boýag ýaly reňk emele getirýän toparlaryň molekulalary bilen himiki reaksiýa bermek bilen reňk emele getirýän toparlar ýok edilýär.Şol bir wagtyň özünde, adsorbsiýa we köpri ýaly fiziki reaksiýalar reňk emele getirýän molekulalar bilen öndürilip bilner, şonuň üçin reňkli maddalary flokulýasiýa we çözüp biler.Bu reaksiýaly molekulalar organiki, şonuň üçin reňkleýji serişde COD-ny azaltmak we dekolizasiýa etmek maksadyna ýetip biler.

2. Reňkleri aýyrmak maksady bilen reňkli toparlary ýok etmek üçin natriý hlorat, kaliý permanganat, ozon we ş.m. ýaly oksidleýji maddalary ulanyp, dekolorizatory oksidlemek.

3. Adsorbsion görnüşli dekolizator, mysal üçin işjeňleşdirilen uglerod, ak toýun ýa-da adsorbsion rezin, bu ýagdaky hapalary we oksidleri göni süzgüç arkaly süzüp bilýär.Haramlygy aýyrmak, ysy aýyrmak, reňklemek we bölmek, gara ýagy açyk reňkli we aç-açan suwuklyga öwürmek, gaýtadan işlenen dizel ýagynyň kislotanyň bahasy we reňki milli ýangyç standartlaryna laýyk gelýär.

habarlar

Suw reňkleýji serişdäniň ulanylyşy we habarnamasy:
WUXI LANSEN CHEMICALS CO., LTD tarapyndan öndürilen suw reňkleýji serişde, kationiki kopolimer, flokulýasiýa dekolizatoryna degişlidir, esasan aşakdaky ýaly dürli ulanylyşy bar:

1. Boýag ösümliklerinden ýokary reňkli hapa suwlaryň reňklenmegi üçin.Hapa suwlary reaktiw, kislota we dargadyjy boýaglardan arassalamak üçin ulanylyp bilner.
2. Dokma we boýag hapa suwlaryny, şeýle hem pigment, syýa we kagyz öndürmek pudagy ýaly hapa suwlary bejermekde ulanylyp bilner.
3. Şeýle hem kagyz ýasamak üçin güýçlendiriji we ulaldyjy serişde hökmünde ulanylyp bilner.

Suw reňkleýji serişdäni ýeke özi ýa-da polimer alýumin hlorid, poliakrilamid we ş.m. ulanyp bolýar, bu bolsa dürli serişdeler bilen has gowy suw arassalaýyş täsirine eýe.Bezeg serişdesi 0 below-dan aşak gatlak döreder, ony 0 above-dan ýokary saklamak has gowudyr.Gatnaşyk ýüze çyksa, erediň we deň derejede garylandan soň ulanyň, bu öndürijilige täsir etmez.
Habarlaşmak üçin: Inky Fang
Jübi / whatsapp / wechat: +868915370337
E-poçta:inky.fang@lansenchem.com.cn


Iş wagty: Awgust-14-2023